HIV בדיקות למחלות מין כולל

ניתן לאבחן מחלות מין נפוצות באמצעות בדיקות שונות: מחלות המין כלמידיה טרכומטיס, טריכומונס וגינליס, זיבה ומיקופלסמה הומיניס ניתנות לאבחון על ידי בדיקת STD שהינה בדיקת שתן פשוטה.

בדיקת איידס – בדיקת דם סרולוגית לגילוי נוגדנים לנגיף HIV-1 ו-HIV 2


לפרטים והרשמה
לכל הבדיקות